strona główna

O projekcie


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17
im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu

w okresie XI 2016 - VI 2018 realizowała projekt

NOWE UMIEJĘTNOŚCI: UCZYMY DLA SUKCESU
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z UE: 13 184 EUR

Cel główny projektu to rozwój szkoły jako nowoczesnej placówki edukacyjnej oraz umożliwienie jak najszerszemu gronu odbiorców korzystania z wiedzy nabytej przez nauczycieli.

Projekt „Nowe umiejętności: uczymy dla sukcesu” został opracowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby nauczycieli PSP nr 17 w Radomiu. Dotyczą one głównie rozwijania kompetencji zawodowych i osobistych oraz wzbogacania warsztatu pracy w zakresie TIK, co prowadzi do podniesienia jakości pracy placówki.

W procesie wyboru uczestników wyłoniono 8 nauczycieli różnych specjalności, tak aby nowe metody wprowadzić do programu nauczania różnych przedmiotów, a przez to wpływem projektu objąć możliwie jak najszerszą grupę nauczycieli (nie tylko uczestników kursu), uczniów i ich opiekunów.
W trakcie kursu "Learning, Creativity and The Future Classroom Lab" w Lizbonie uczestnicy oprócz zajęć praktycznych z zakresu nowoczesnych technologii, mieli również okazję do nawiązania znajomości międzynarodowych oraz wymiany dobrych praktyk co przyczyniło się do zwiększenia wymiaru europejskiego placówki.


Główne etapy projektu to:
1. Przygotowanie logistyczne, kulturowe i językowe uczestników
W ramach przygotowania przeprowadzono kurs doskonalący umiejętności posługiwania się j.angielskim. Dyrektor szkoły wraz z osobami koordynującymi projekt zapewnili uczestnikom wsparcie logistyczne i kulturowe przed udziałem w kursie zagranicznym.
2. Udział w kursie: Learning, Creativity and The Future Classroom Lab w Lizbonie w Portugalii.
3. Wdrażanie zdobytej wiedzy w pracę zawodową oraz dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w celu objęcia działaniami jak największej liczby uczniów i pedagogów.
4. Upowszechnianie rezultatów działań: stworzenie strony internetowej, tablica informacyjna dla rodziców i uczniów, rada szkoleniowa dla nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że warto było wziąć udział w projekcie.
Jako główne zalety wymieniali:

  • wzbogacenie kompetencji osobistych oraz warsztatu pracy,
  • uatrakcyjnienie zajęć,
  • pozytywny wpływ na motywację uczniów do nauki,
  • nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
  • poprawę relacji z innymi nauczycielami,
  • chęć dalszego doskonalenia zawodowego.


Udział w projektach Erasmus + w ramach akcji KA1 oraz PO WER to wspaniała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, a przez to poprawy jakości każdej placówki edukacyjnej.